A személyes adatok védelme

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató

1.      Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő azonosító adatai

A személyes adatok kezelője a HT CAPITAL, s.r.o. társaság – székhelye: Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, Szlovák Köztársaság; cégjegyzékszáma: 36 805 009; közösségi adószáma: SK2022410445, bejegyezte: Pozsony I [Bratislava, Szlovák Köztársaság] Járásbíróság mint Cégbíróság, szakasz: Sro [Kft.], bejegyzés száma: 46948/B – (a továbbiakban: HT CAPITAL), amely a személyes adatokat a lentebb részletezett feltételekkel kezeli. Kapcsolattartó e-mail cím: info@chemicalguys-shop.hu

2.      A személyes adatok kezelésének célja

A HT CAPITAL a következőket kezeli: (i) az internetes boltban végzett áruvásárlás, ill. értékesítés érdekében a vevők következő személyes adatait: utónevét, családnevét, telefonszámát, e-mail címét, postacímét, a megvásárolt termék adatait és az áru ellenértékének kifizetésével kapcsolatos adatokat (bankszámla számát, a megtérített összeget, az ellenértéknek a HT CAPITAL bankszámlájára való jóváírásának napját); (ii) reklamációkezelési céllal az (i) pontban szereplő adatokon túl a reklamált áru adatait és a Vevő által a reklamáció érvényesítésével kapcsolatosan megadott adatokat; (iii) a biztosítási események kárrendezésével kapcsolatban az (i) pontban szereplő adatokon túl a biztosított árura vonatkozó adatokat, valamint a biztosítási eseménynek a Vevő általi bejelentése során megadott adatokat.

A HT CAPITAL társaság az internetes bolttal kapcsolatos regisztráció, ill. az internetes bolt üzemeltetése érdekében a következő személyes adatokat kezeli: utónév, családnév, telefonszám, e-mail cím, postacím, ill. a megrendelések története.

A HT CAPITAL társaság a fentiekben említett személyes adatokat a HT CAPITAL társaság törvényes kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli (amelyek külön jogszabályból – pl. a számviteli törvény, az általános forgalmi adóról szóló törvény, a vállalati nyereségadóról szóló törvény, a fogyasztóvédelmi törvény, a levéltári és irattári törvény – következnek).

Amennyiben a vevő nem választ egyéb lehetőséget, beleegyezik abba, hogy az eladó a személyes adatokat a következő célból kezelje: marketinginformációk és kereskedelmi hirdetések küldése a Vevő részére. A személyes adatoknak a jelen cikkben meghatározott terjedelmű kezelésére vonatkozó hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában megakadályozná az adásvételi szerződés létrejöttét.

3.      A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a következő: (i) az internetes bolt segítségével végzett áruvásárlás, az áru leszállítása a vevő részére, valamint a biztosítási események kárrendezése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EU rendelet (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, ill. (ii) reklamációkezelés tekintetében az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja,

A HT CAPITAL társaság által végzett személyesadat-kezelés: (i) az internetes bolt segítségével végzett áruvásárlás, az áru leszállítása a vevő részére, valamint a biztosítási események kárrendezése esetén az adásvételi szerződés, ill. a biztosítási megállapodás teljesítésének elengedhetetlen feltétele; ill. (ii) a reklamációkezelés tekintetében a HT CAPITAL társaság törvényes kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az internetes bolttal kapcsolatos regisztráció, ill. az internetes bolt üzemeltetése tekintetében az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. A HT CAPITAL társaság által végzett személyesadat-kezelés az internetes bolttal kapcsolatos regisztráció, ill. az internetes bolt üzemeltetése miatt elengedhetetlen.

A HT CAPITAL társaság a személyes adatokat a társaság törvényes kötelezettségeinek (amelyek külön jogszabályból – pl. a számviteli törvény, az általános forgalmi adóról szóló törvény, a vállalati nyereségadóról szóló törvény, a fogyasztóvédelmi törvény, a levéltári és irattári törvény – következnek) teljesítése érdekében az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján kezeli. A HT CAPITAL társaság által végzett személyesadat-kezelés a HT CAPITAL társaság törvényes kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges. 

4.      A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok címzettjei a következő személyek (lehetnek):

·           „Oľga Rybjanská – Ekonomix“ egyéni vállalkozó – székhelye: Malé námestie 2873/14, 901 01 Malacky, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszáma: 40 646 718, bejegyezte: Malackai [Malacky, Szlovák Köztársaság] Járási Hivatal mint nyilvántartó hatóság, regisztrációs száma: 106-10702 – mint adatfeldolgozó,

·           Az AW TAX, s. r. o. társaság – székhelye: Kukučínová 163, 901 01 Malacky, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszáma: 47 198 656, bejegyezte: a Pozsony I [Bratislava, Szlovák Köztársaság] Járásbíróság mint Cégbíróság, szakasz: Sro [Kft.] bejegyzés sz.: 89860/B – mint adatfeldolgozó,

·           Az IN TIME s.r.o. társaság – székhelye: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszáma: 31 342 621, bejegyezte: a Pozsony I [Bratislava, Szlovák Köztársaság] Járásbíróság mint Cégbíróság, szakasz: Sro [Kft.] bejegyzés sz.: 4376/B – mint adatfeldolgozó,

·           a vállalkozók, beszállítók, biztosítók, külső jogi képviselők, a fogyasztóvédelmi eljárásokban résztvevő egyéb szervek, fuvarozók a reklamációkezelés és biztosítási események kárrendezése kapcsán adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként,

·           az adó- és vámügyi szervek, adóügyi tanácsadók és auditorok adatkezelőként és adatfeldolgozóként, amennyiben ez a HT CAPITAL társaság törvényes kötelezettségeinek teljesítése érdekében elengedhetetlen.

 

5.      A személyes adatok tárolásának tartama

A személyes adatok kezelésének céljától függően a személyes adatok kezelése az adásvételi szerződés teljesítésének idején (ideértve a leszállított áruk szavatossági időszakát is), illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott időszak során történik.

6.      Az érintett jogai

Az érintett félnek jogában áll panaszt tenni a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál [Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky], amennyiben úgy véli, hogy közvetlenül sérültek az Általános Adatvédelmi Rendeletben, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogai.

Az érintett az adatkezelő tekintetében a következőkre jogosult: (i) hozzáférést kérhet személyes adataihoz; (ii) kérheti személyes adatainak helyesbítését; (iii) kérheti személyes adatai törlését, (iv) korlátozhatja személyes adatai feldolgozását, (v) joga van személyes adatai hordozhatóságához, ill. (vi) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. E jogokat az érintett akként érvényesítheti, hogy kapcsolatba lép a HT CAPITAL társasággal, mégpedig:

a)      írásban a társaság székhelyére címzett levélben,

b)      elektronikus úton a fentiekben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levélben,

c)      telefonon a fentiekben meghatározott telefonszámon


7.      Vonatkozó jogszabályok

A vonatkozó jogszabályok különösen a következők: az Általános Adatvédelmi Rendelet, a személyi adatok védelméről szóló hatályos szlovák törvény, valamint az egyéb vonatkozó, általános érvényű jogszabályok.